top of page

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์.png
001.png
002.png
Layer 2.png
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์.png
google classroom.png

Code

* สามารถคลิกที่ชื่อกลุ่มเพื่อเข้า Google Classroom

** รายวิชา 77037959 จะใช้ระบบการเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom และ Facebook กลุ่ม แต่ในบางสัปดาห์จะใช้ระบบ Zoom ในการเรียนการสอน

วิธีการเข้า Google Classroom

 1. นิสิตเข้าระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (reg.buu.ac.th) แล้วไปที่ตารางเรียนของนิสิต

 2. กดที่รหัสวิชา จะพบกับกลุ่มเรียนที่นิสิตต้องลงพร้อมกับรหัสที่ใช้สำหรับเข้าชั้นเรียนทาง Google Classroom

 3. นำรหัสไปกรอกใส่ใน Google Classroom เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียน โดยการ Login เข้าระบบ Google Classroom ให้ใช้ Email ของทางมหาวิทยาลัยคือ (รหัสนิสิต)@go.buu.ac.th เท่านั้น

วิธีการเข้า กลุ่ม Facebook

 1. ให้นิสิตเข้าร่วมชั้นเรียนในห้องเรียนทาง Google Classroom

 2. นิสิตจะพบกับลิ้งค์ กลุ่ม Facebook ที่แนบไว้ใน Google Classroom

 3. ให้นิสิตกดลิ้งค์ และกดขอเข้าร่วมกลุ่ม

การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธร

วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 11.50 น.

google classroom.png

Code

* สามารถคลิกที่ชื่อกลุ่มเพื่อเข้า Google Classroom

** รายวิชา 77037859 จะใช้ระบบการเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom และ Facebook กลุ่ม

วิธีการเข้า Google Classroom

 1. นิสิตเข้าระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (reg.buu.ac.th) แล้วไปที่ตารางเรียนของนิสิต

 2. กดที่รหัสวิชา จะพบกับกลุ่มเรียนที่นิสิตต้องลงพร้อมกับรหัสที่ใช้สำหรับเข้าชั้นเรียนทาง Google Classroom

 3. นำรหัสไปกรอกใส่ใน Google Classroom เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียน โดยการ Login เข้าระบบ Google Classroom ให้ใช้ Email ของทางมหาวิทยาลัยคือ (รหัสนิสิต)@go.buu.ac.th เท่านั้น

วิธีการเข้า กลุ่ม Facebook

 1. ให้นิสิตเข้าร่วมชั้นเรียนในห้องเรียนทาง Google Classroom

 2. นิสิตจะพบกับลิ้งค์ กลุ่ม Facebook ที่แนบไว้ใน Google Classroom

 3. ให้นิสิตกดลิ้งค์ และกดขอเข้าร่วมกลุ่ม

bottom of page