คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

Layer 2.png
002.png
001.png

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล
Introduction of fundamental artistic knowledge, taste, and aesthetics, creativity concept, creativity procedure and process, value and benefit of art and creative work for life and society, the course offers opportunity for the students to using holistic thinking skill gained from their experience to improve their quality of life, and to be knowledgeable and visionary

Code

Arts and Creativity กลุ่ม 1

รหัส 63 คณะพยาบาลศาสตร์

Arts and Creativity กลุ่ม 2

รหัส 62 คณะวิทยาศาสตร์

Arts and Creativity กลุ่ม 3

รหัส 62 คณะวิทยาศาสตร์

Arts and Creativity กลุ่ม 4

รหัส 62 นิเทศศาสตร์/สธ.สุขศึกษา

Arts and Creativity กลุ่ม 5

รหัส 63 คณะภูมิฯ/รหัส 62 ประวัติศาสตร์/กจก.วัฒนธรรม

Arts and Creativity กลุ่ม 6

รหัส 61 ศษ.ศิลปะ/เทคโนฯการศึกษา/มส.ฝรั่งเศส/คณะดนตรีฯ

Arts and Creativity กลุ่ม 401

รหัส 61 ศษ.เทคโนโลยีการศึกษา

Arts and Creativity กลุ่ม 3301

รหัส 63 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

วิทยาเขตสระแก้ว

Arts and Creativity กลุ่ม 61

AG 1,2,3,4

Arts and Creativity กลุ่ม 63

PD 1

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก
The importance of ASEAN culture through music, performances, and literature overspreading in ASEAN and shared identities of people in ASEAN from the past until the present, activities related to the living of ASEAN people with awareness of good citizenship suitable for Thai society ASEAN society and the world society

Code

ASEAN Living Through Culture กลุ่ม 1

รหัส 63 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ASEAN Living Through Culture กลุ่ม 2

รหัส 63 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ASEAN Living Through Culture กลุ่ม 3

รหัส 61 คณะศิลปกรรมศาสตร์/มส.ไทย/รหัส 62 สธ.ชุมชน

ASEAN Living Through Culture กลุ่ม 601

รหัส 61 นิเทศศิลป์์

วิทยาเขตสระแก้ว

ASEAN Living Through Culture กลุ่ม 61

AG 1,2,3,4

ASEAN Living Through Culture กลุ่ม 63

PD 1

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง