top of page

สมัครผลงานสร้างสรรค์

รายละเอียดการสมัครสำหรับผู้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์
ส่วนที่ 1 : ผู้สร้างสรรค์หลัก
คำนำหน้า หรือ ตำแหน่งทางวิชา
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ประวัติการศึกษา:  (ชื่อย่อปริญญา (ชื่อสาขาวิชา), ชื่อสถาบัน และชื่อประเทศ)
ส่วนที่ 2: สถานที่ทำงานหรือสถาบันการศึกษาที่สังกัด
หน่วยงานที่สังกัด
สถาบันการศึกษาที่สังกัด
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
โทรศัพท์ที่ทำงาน
โทรศัพท์มือถือ
Email (กรุณาตรวจเช็คความถูกต้อง)
ส่วนที่ 3: ประเภทของผลงานสร้างสรรค์ 
ชื่อผลงาน (ภาษาไทย)
         (อังกฤษ)
รูปแบบของผลงาน
แนวคิดและแรงบันดาลใจ
วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์ผลงาน
ระยะเวลาในการนำเสนอผลงาน
แนบไฟล์รายละเอียดผลงานสร้างสรรค์
แนบไฟล์ (.doc)
แนบไฟล์ (.pdf)
กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนกด "ส่งข้อมูล"
กด "ส่งข้อมูล" แค่ครั้งเดียว และรอข้อความยืนยันขึ้น

พบข้อผิดพลาดบางประการ

กรุณาตรวจสอบและกดส่งอีกครั้ง

bottom of page