top of page

สมัครบทความ/วิจัย

รายละเอียดการสมัครสำหรับผู้นำเสนอบทความวิชาการ/วิจัย
ส่วนที่ 1 : ผู้เขียนหลัก
คำนำหน้า หรือ ตำแหน่งทางวิชา
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ประวัติการศึกษา:  (ชื่อย่อปริญญา (ชื่อสาขาวิชา), ชื่อสถาบัน และชื่อประเทศ)
ส่วนที่ 2: สถานที่ทำงานหรือสถาบันการศึกษาที่สังกัด
หน่วยงานที่สังกัด
สถาบันการศึกษาที่สังกัด
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
โทรศัพท์ที่ทำงาน
โทรศัพท์มือถือ
Email (กรุณาตรวจเช็คความถูกต้อง)
ส่วนที่ 3: ประเภทของบทความ 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)
     (อังกฤษ)
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ
Keywords
แนบไฟล์บทความ (.doc)
แนบไฟล์บทความ (.pdf)
กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนกด "ส่งข้อมูล"
กด "ส่งข้อมูล" แค่ครั้งเดียว และรอข้อความยืนยันขึ้น

พบข้อผิดพลาดบางประการ

กรุณาตรวจสอบและกดส่งอีกครั้ง

bottom of page