ห้องสอบออนไลน์ | คณะดนตรีและการแสดง

Faculty of Music and Performing Arts,
Burapha University

169 Long-hard Bangsaen Rd.
Saensuk Sub-District, Mueang District,

Chon Buri, Thailand 20131

Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง

Music and Performances for General Public Academic

การส่งงานที่มีการ "อัพโหลดไฟล์" บน Google Form จำเป็นต้องล็อคอิน Account Gmail เพื่อเข้าไปทำแบบฟอร์มดังกล่าว นิสิตสามารถใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัยในการล็อคอินได้ ตัวอย่าง รหัสนิสิต@go.buu.ac.th รหัสผ่านเป็นรหัสเดียวกันกับการล็อคอินเข้าใช้ระบบ REG และรหัสเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

ส่งตรวจรูปแบบดนตรีและการแสดงนิพนธ์

สำนักงานจัดการศึกษา

ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะการแสดง

อ.ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ

Senior Recital

นาฏศิลป์และการกำกับลีลา

ส่งงาน ระบำไทย

อ.นพพล

(18-30 มี.ค)

ส่งดนตรีและการแสดงนิพนธ์ "ฉบับสมบูรณ์"

สำนักงานจัดการศึกษา

นาฏศิลป์นิพนธ์

Hangout Meet

การวิเคราะห์บทละคร

ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ

ส่งงาน นาฏศิลป์ไทย 2

อ.นพพล

(18 มี.ค. - 5 เม.ย.)

Layer 5.png
Layer 4.png
Layer 3.png
Layer 2.png
Layer 1.png