คณะผู้บริหาร | คณะดนตรีและการแสดง

คณะผู้บริหาร

อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์

คณบดี

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.จันทนา  คชประเสริฐ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์คอลิด  มิดำ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

อาจารย์ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้

อาจารย์จักรี กิจประเสริฐ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและการพัฒนาธุรกิจ

ดร.โคจิ  นากาโน

ผู้ประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์

Layer 5.png
Layer 4.png
Layer 3.png
Layer 2.png
Layer 1.png

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง