คณะผู้บริหาร | คณะดนตรีและการแสดง

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง

คณะผู้บริหาร

อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์

คณบดี

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.จันทนา  คชประเสริฐ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์จักรี กิจประเสริฐ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและการพัฒนาธุรกิจ

อาจารย์ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้

ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายการประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ

อาจารย์คอลิด  มิดำ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

ดร.โคจิ  นากาโน

ผู้ประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์

Layer 5.png
Layer 4.png
Layer 3.png
Layer 2.png
Layer 1.png