คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง

คณะผู้บริหาร

อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์

คณบดี

ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.จันทนา  คชประเสริฐ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์จักรี กิจประเสริฐ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและการพัฒนาธุรกิจ

อาจารย์ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้

ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายการประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ

อาจารย์คอลิด  มิดำ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

ดร.โคจิ  นากาโน

ผู้ประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์