สอบออนไลน์ นาฏศิลป์นิพนธ์ | คณะดนตรีและการแสดง
  • กรุณาใช้ Email ของมหาวิทยาลัย ในการเข้า Meeting รหัสนิสิต@go.buu.ac.th

  • ผู้เข้าร่วม ที่ยังไม่ได้เป็นผู้พูด กรุณาปิดไมโครโฟนในโปรแกรม

  • คลิกปุ่่ม "เข้าห้องสอบ" ด้านล่าง

  • หากต้องการเข้าร่วมทางโทรศัพท์ ให้โทรหมายเลข +1 650-735-3548 แล้วป้้อน PIN 171 650 657#

Layer 5.png
Layer 4.png
Layer 3.png
Layer 2.png
Layer 1.png

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง