คณะกรรมการประจำ | คณะดนตรีและการแสดง

Faculty of Music and Performing Arts,
Burapha University

169 Long-hard Bangsaen Rd.
Saensuk Sub-District, Mueang District,

Chon Buri, Thailand 20131

Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง

Board

อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์

ประธานกรรมการ

  คณะกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ

กรรมการ

ดร.พิชัย สนแจ้ง

กรรมการ

ศ.ดร.พรรัตน์ ดำรุง

กรรมการ

คุณอาณัติชัย วาสประเสริฐสุข

กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

อาจารย์ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ

กรรมการ

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ

กรรมการและเลขานุการ

ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ

กรรมการ

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

กรรมการ

อาจารย์จักรี กิจประเสริฐ

กรรมการ

อาจารย์คอลิด มิดำ

กรรมการ

อาจารย์นพพล จำเริญทอง

กรรมการ

ดร.ธนะรัชต์ อนุกูล

กรรมการ

คณะกรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ

กรรมการ

ผศ.ดร.อาทรี วณิชตระกูล

กรรมการ

ดร.อัครพล เดชวัชรนนท์

กรรมการ

Layer 5.png
Layer 4.png
Layer 3.png
Layer 2.png
Layer 1.png