คณะกรรมการประจำ | คณะดนตรีและการแสดง

คณะกรรมการประจำ

อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์

ประธานกรรมการ

  คณะกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ

กรรมการ

ดร.พิชัย สนแจ้ง

กรรมการ

ศ.ดร.พรรัตน์ ดำรุง

กรรมการ

คุณอาณัติชัย วาสประเสริฐสุข

กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

อาจารย์ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ

กรรมการ

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

กรรมการ

อาจารย์จักรี กิจประเสริฐ

กรรมการ

อาจารย์คอลิด มิดำ

กรรมการ

คณะกรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ

กรรมการ

อาจารย์ภัชภรชา แก้วพลอย
กรรมการ

อาจารย์มานิต เทพปฏิมาพร

กรรมการ

Layer 5.png
Layer 4.png
Layer 3.png
Layer 2.png
Layer 1.png

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง