คณะกรรมการประจำ | คณะดนตรีและการแสดง

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง

คณะกรรมการประจำ

อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์

ประธานกรรมการ

  คณะกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ

กรรมการ

ดร.พิชัย สนแจ้ง

กรรมการ

ศ.ดร.พรรัตน์ ดำรุง

กรรมการ

คุณอาณัติชัย วาสประเสริฐสุข

กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

อาจารย์ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ

กรรมการ

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ

กรรมการและเลขานุการ

ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ

กรรมการ

ผศ.ดร.จันทนา คชประเสริฐ

กรรมการ

อาจารย์จักรี กิจประเสริฐ

กรรมการ

อาจารย์คอลิด มิดำ

กรรมการ

อาจารย์นพพล จำเริญทอง

กรรมการ

ดร.ธนะรัชต์ อนุกูล

กรรมการ

คณะกรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ

กรรมการ

ผศ.ดร.อาทรี วณิชตระกูล

กรรมการ

ดร.อัครพล เดชวัชรนนท์

กรรมการ

Layer 5.png
Layer 4.png
Layer 3.png
Layer 2.png
Layer 1.png