DSC01401.JPG

อ.ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง

-

ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ จบปริญญาตรี การแสดงและการกำกับการแสดง ปริญญาโทการบริหารงานวัฒนธรรม ศึกษาต่อปริญญาเอกด้านการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา สอนละครในสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ทำงานละครทั้งในนักฐานะนักแสดงละครเวที นักเต้น และผู้กำกับการแสดง มากว่า ๒๐ ปี และยังเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้ง "กลุ่มเรียนรู้บางเพลย์" กลุ่มคนที่สนใจทำงานด้านการพัฒนามนุษย์และชุมชน

มีความเชี่ยวชาญ ด้านการแสดง การกำกับการแสดง การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศิลปะและการละคร และสนใจงานวิจัยด้านการพัฒนามนุษย์และชุมชนผ่านกระบวนการสหศาสตร์: ศิลปะ การละคร วิทยาการเรียนรู้ และศาสตร์การพัฒนาชุมชน ปัจจุบันยังทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมตะวันออกตามทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขอบเขตงานวิชาการที่เชี่ยวชาญและสนใจ

1. ละครเพื่อการเรียนรู้ในมิติต่างๆ เช่น ละครพิพิธภัณฑ์ ละครในศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชน ละครในชุมชน
2. การพัฒนาความเป็นมนุษย์ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน
3. การวิจัยด้านละครและศิลปะเพื่อการดูแลสุขภาพ
4. การขับเคลื่อนชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม
5. การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยการจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรมและการสร้างคนตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
6. วิทยาการเรียนรู้เพื่อการพัฒนามิติความเป็นมนุษย์